Sklep nieczynny do odwołania - internetowy i stacjonarny

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sprawnieitanio.pl, w tym obowiązki Sprzedającego w zakresie przeniesienia własności towarów widocznych pod wyżej wymienionym adresem oraz obowiązki Konsumenta w zakresie zapłaty ceny.

2. Sprzedającym jest Sławomir Targosz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SŁAWOMIR TARGOSZ AGENCJA UBEZPIECZENIOWA "SUPRO" F.H.U. SUPRO z siedzibą przy al. Beliny-Prażmowskiego 49a/1, 31-514 Kraków, NIP 6761786230.

3. Za Konsumenta uważa się osobę, o której mowa w art. 22Kodeksu cywilnego.

4. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest:

-  bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorstwa,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: supro@home.pl,

- telefonicznie pod nr tel. 601 949 058.

4. Przedmiotem świadczenia Sprzedającego są zabawki i akcesoria dziecięce.

§ 2 Złożenie zamówienia

1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszt wysyłki podany jest na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce: „Cennik wysyłki”.

5. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

6. Zamówienie poprzez stronę internetową jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany.

7. W wypadku gdy dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym będzie niemożliwy, Sprzedający ma prawo anulowania zamówienia.

8. W przypadku płatności przelewem czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.

9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Konsumenta.

§ 3 Realizacja zamówienia

1. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Konsumenta.

2. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który Sprzedający potrzebuje, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na stronie internetowej, Sprzedający kontaktuje się z Konsumentem, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić termin realizacji.

3. Zamówiony towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z magazynu. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku wysyłki.

5. Odbiór osobisty towaru jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

§ 4 Obowiązki informacyjne Sprzedającego

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania umową na odległość Sprzedający udzieli Konsumentowi informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz doręczy pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy wraz z formularzem odstąpienia.

2. Doręczenie nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres wskazany przez Konsumenta.

§ 5 Sposoby płatności

1. Na wszystkie towary Sprzedający wystawia paragon. Na życzenie fakturę.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem  lub za pobraniem (przy odbiorze towaru).

3. W przypadku dokonywania płatności przelewem towar jest rezerwowany w magazynie, a Sprzedający przesyła Konsumentowi informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty oraz o terminie płatności, który wynosi 3 dni od daty poinformowania Konsumenta o numerze rachunku. Po zaksięgowaniu wpłaty towar jest pakowany i wysyłany.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6 Potwierdzenie zawarcia umowy

1. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedający przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

2. Doręczenie nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres wskazany przez Konsumenta.

§ 7 Odbiór przesyłki

Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

4.  Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w  sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany  o wykonaniu prawa odstąpienia od  umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie  zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są  napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub  konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 oraz w przypadku całkowitego zniszczenia rzeczy, uniemożliwiającego jej zwrot.

§ 9 Reklamacja

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedający jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

4. W sytuacji wystąpienia wady Konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację i zażądać :

- wymiany towaru na nowy;

- naprawy towaru;

- obniżenia ceny;

- odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od Konsumenta.

6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli  Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny i jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, sprzedający może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami. Nie może jednak zrobić tego bez powiadomienia o tym Konsumenta, który ma prawo do zmiany propozycji Sprzedającego.

7. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

8. Konsument musi złożyć Sprzedającemu żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Reklamowany towar należy odesłać na koszt Sprzedającego za pomocą firmy kurierskiej. Ustosunkowanie się do żądań Konsumenta nastąpi w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający nie rozpatrzy reklamacji, żądanie należy uznać za uzasadnione. Przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć możliwość zapoznania się Konsumenta ze stanowiskiem Sprzedającego.

§ 10 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są chronione podane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Każdy ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia bazy danych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

Administratorem danych osobowych jest jest Sławomir Targosz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SŁAWOMIR TARGOSZ AGENCJA UBEZPIECZENIOWA "SUPRO" F.H.U. SUPRO z siedzibą przy al. Beliny-Prażmowskiego 49a/1, 31-514 Kraków. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie określonym w RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych osobowych Administrator Danych Osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Dane nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane będą przekazywane: dostawcom przesyłek oraz do biura rachunkowego.

§ 11 Odesłanie

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)  oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).